• 00:00
  • 00:00

Chính sách bảo mật

CJ Co., Ltd. (sau đây gọi tắt là “công ty”) xây dựng và công bố “Hướng dẫn xử lý thông tin cá nhân” với nội dung sau đây, để bảo vệ thông tin cá nhân của chủ thể thông tin theo pháp luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời có thể xử lý nhanh chóng và thuận lợi các vấn đề liên quan.

Điều 1 (Mục đích xử lý, hạng mục xử lý và phương pháp thu thập, thời gian lưu giữ thông tin cá nhân)

 1. ① Trang web này cho phép người dùng tự do tiếp cận nội dung mà không cần thủ tục đăng ký thành viên. Tuy nhiên, khi sử dụng Trung tâm dịch vụ khách hàng, chúng tôi có thể cần thu thập một phần thông tin cá nhân của người dùng. Thông tin cá nhân đã thu thập không được sử dụng với mục đích khác. Nếu thay đổi mục đích sử dụng, công ty dự kiến sẽ tiến hành những biện pháp cần thiết như hỏi ý kiến khách hàng theo Điều 18 Luật bảo vệ thông tin cá nhân. ▶ Phương pháp thu thập
  1. Trung tâm dịch vụ khách hàng
  - Mục đích xử lý: Tư vấn khách hàng, tiếp nhận xử lý và xử lý vấn đề, thông báo kết quả, v.v
  - Hạng mục xử lý (thu thập): Họ tên, địa chỉ email
  - Thời gian lưu giữ: Trong một số trường hợp cần thiết
 2. ② Công ty lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng đến khi đạt được mục đích thu thập hoặc mục đích sử dụng thông tin cá nhân. Tuy nhiên, ngay cả khi đã đạt được mục đích thu thập hoặc mục đích sử dụng thông tin cá nhân, nếu cần lưu lại theo quy định cho phép của luật pháp liên quan, công ty có thể lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng.

Điều 2 (Trình tự và phương thức hủy bỏ thông tin cá nhân)

 1. ① Khi thông tin cá nhân không còn cần thiết do quá thời gian lưu trữ hay đạt được mục đích xử lý thông tin cá nhân, công ty sẽ lập tức hủy bỏ các thông tin cá nhân đó.
 2. ② Ngay cả khi đã vượt quá thời gian lưu trữ hoặc đạt được mục đích xử lý các thông tin cá nhân được sự đồng ý của chủ thể thông tin, trường hợp cần tiếp tục lưu trữ thông tin cá nhân theo luật liên quan, công ty có thể chuyển những thông tin cá nhân đó thành dạng Data Base (DB) hoặc thay đổi địa điểm lưu trữ.
 3. ③ Trình tự và phương thức hủy bỏ thông tin cá nhân như sau.
  1. 1.Trình tự hủy bỏ

   Công ty lựa chọn những thông tin cá nhân phát sinh nguyên nhân hủy bỏ và xin phê duyệt từ người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân tại công ty để tiến hành hủy bỏ thông tin cá nhân.

  2. 2. Phương thức hủy bỏ

   Đối với thông tin cá nhân được ghi, lưu dưới dạng file điện tử, công ty hủy bỏ bằng cách sử dụng phương pháp Low Level Format để không thể phục hồi bản ghi, đối với thông tin cá nhân được ghi, lưu trên tài liệu giấy, công ty hủy bỏ bằng cách nghiền nhỏ hoặc đốt cháy.

Điều 3 (Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3)

 1. ① Công ty chỉ xử lý thông tin của chủ thể thông tin trong phạm vi được ghi tại Điều 1, và chỉ cung cấp thông tin cho bên thứ 3 trong các trường hợp tương ứng với Điều 17 Luật bảo vệ thông tin cá nhân, như có sự đồng ý của chủ thể thông tin, quy định đặc biệt trong luật pháp, v.v.
 2. ② Công ty cung cấp cho bên thứ 3 các thông tin cá nhân sau.
  ▶ Trung tâm dịch vụ khách hàng
  Phân loại
  Nội dung
  Người được cung cấp
  Công ty thành viên thuộc Tập đoàn CJ có liên quan đến nội dung khiếu nại CJ CheilJedang, CJ Foodville, CJ Freshway, CJ MD1, CJ ENM Bộ phận Entertainment, CJ CGV, CJ ENM Bộ phận Commerce, CJ Logistics, CJ Telenix, CJ OliveNetworks, CJ Logistics Bộ phận xây dựng, v.v
  Hạng mục cung cấp
  Họ tên, địa chỉ email
  Mục đích cung cấp
  Kiểm tra tố cáo, khiếu nại và trả lời kết quả xử lý
  Thời gian lưu trữ và sử dụng
  Đến khi đạt được mục đích

Điều 4 (Ủy thác xử lý thông tin cá nhân)

 1. ① Công ty đang ủy thác nghiệp vụ xử lý thông tin như sau để việc xử lý thông tin cá nhân thuận lợi hơn.
  1. Vận hành hệ thống trang chủ
  - Bên được ủy thác (Bên nhận ủy thác): CJ OliveNetworks
  - Nội dung công việc ủy thác: Vận hành hệ thống trang chủ
  - Thông tin liên lạc của người phụ trách: Kim Bo Bae, bobae.kim3@cj.net
 2. ② Theo Điều 26 Luật bảo vệ thông tin cá nhân, khi ký kết hợp đồng ủy thác, công ty ghi rõ trong tài liệu như hợp đồng về các nội dung liên quan đến trách nhiệm như nghiêm cấm xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích khác ngoài mục đích kinh doanh được ủy thác, có biện pháp bảo vệ về mặt kỹ thuật và quản lý, hạn chế ủy thác lại, quản lý và giám sát đối với bên nhận ủy thác, bồi thường thiệt hại, v.v, đồng thời giám sát xem bên được ủy thác có xử lý thông tin cá nhân một cách an toàn hay không.
 3. ③ Nếu thay đổi nội dung công việc ủy thác hoặc bên nhận ủy thác, công ty sẽ ngay lập tức thông báo qua Hướng dẫn xử lý thông tin cá nhân này.

Điều 5 (Quyền lợi, nghĩa vụ của chủ thể thông tin, người đại diện hợp pháp và phương pháp thực hiện)

 1. ① Chủ thể thông tin hoặc người đại diện hợp pháp của trẻ em dưới 14 tuổi có thể thực hiện quyền lợi liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân trong các mục sau đối với công ty bất kỳ lúc nào.
  1. 1. Yêu cầu truy cập thông tin cá nhân
  2. 2. Yêu cầu chỉnh sửa nếu có lỗi sai
  3. 3. Yêu cầu xóa
  4. 4. Yêu cầu dừng xử lý
 2. ② Việc thực hiện quyền lợi theo Khoản 1 như yêu cầu truy cập thông tin cá nhân (sau đây gọi tắt là “yêu cầu truy cập”), có thể thực hiện tại các bộ phận sau. Công ty sẽ cố gắng xử lý nhanh chóng các yêu cầu như truy cập thông tin cá nhân của chủ thể thông tin và người đại diện hợp pháp. ▶ Bộ phận tiếp nhận, xử lý các yêu cầu như truy cập thông tin cá nhân
  Tên bộ phận: Phòng Marketing
  Người phụ trách: Lee Sang Cheol
  Thông tin liên hệ: webmaster@cj.net
 3. ③ Việc thực hiện quyền lợi theo Khoản 1 có thể thực hiện thông qua người đại diện như người được ủy quyền từ chủ thể thông tin. Trong trường hợp này, phải gửi giấy ủy quyền theo mẫu số 11 Phụ lục của Quy tắc thi hành Luật bảo vệ thông tin cá nhân.
 4. ④ Chủ thể thông tin không được vi phạm các luật liên quan như Luật bảo vệ thông tin cá nhân, không được xâm phạm thông tin cá nhân và quyền riêng tư của bản thân chủ thể thông tin hoặc những người khác mà công ty đang xử lý.

Điều 6 (Biện pháp đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân)

Công ty thực hiện các biện pháp sau đây để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân.

 1. 1. Biện pháp quản lý: Xây dựng, thực thiện kế hoạch quản lý nội bộ, đào tạo nhân viên định kỳ, v.v
 2. 2. Biện pháp kỹ thuật: Quản lý quyền truy cập của hệ thống xử lý thông tin cá nhân, cài đặt hệ thống kiểm soát truy cập, mã hóa thông tin nhận dạng đặc trưng, cài đặt chương trình bảo mật.
 3. 3. Biện pháp vật lý: Kiểm soát tiếp cận phòng máy tính, phòng bảo quản tài liệu, v.v

Điều 7 (Người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân)

 1. ① Công ty chỉ định người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân và bộ phận phụ trách như sau để quản lý chung và chịu trách nhiệm về công việc liên quan đến xử lý thông tin cá nhân, xử lý các vấn đề liên quan như khiếu nại và khắc phục thiệt hại của chủ thể thông tin liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân. ▶ Người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân
  Họ tên: Lee Sang Cheol
  Thông tin liên hệ: webmaster@cj.net
  ※ Kết nối với bộ phận phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân.
  ▶ Bộ phận phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân
  Tên bộ phận: Phòng Marketing
 2. ② Chủ thể thông tin có thể hỏi người chịu trách nhiệm và bộ phận phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân về tất cả các vấn đề liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, các nội dung liên quan đến xử lý khiếu nại, khắc phục thiệt hại, v.v. phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ (hoặc dự án) của công ty. Công ty sẽ nhanh chóng phản hồi và xử lý các yêu cầu của chủ thể thông tin.

Điều 8 (Phương pháp khắc phục khi bị xâm phạm quyền lợi)

Chủ thể thông tin có thể yêu cầu khắc phục thiệt hại, tư vấn, v.v. về việc xâm phạm thông tin cá nhân với cơ quan dưới đây. Đây là cơ quan riêng biệt, người dùng có thể liên hệ nếu không hài lòng với việc xử lý khiếu nại về thông tin cá nhân, khắc phục thiệt hại của công ty, hoặc cần hỗ trợ cụ thể hơn.

 • ▶ Trung tâm báo cáo xâm phạm thông tin cá nhân (do Viện xúc tiến Internet Hàn Quốc điều hành)
  • - Công việc phụ trách: Báo cáo xâm phạm thông tin cá nhân, đăng ký tư vấn
  • - Trang chủ: privacy.kisa.or.kr
  • - Điện thoại: (Không có mã vùng) 118
 • ▶ Ủy ban hòa giải tranh chấp về thông tin cá nhân (do Viện xúc tiến Internet Hàn Quốc điều hành)
  • - Công việc phụ trách: Đăng ký hòa giải tranh chấp về thông tin cá nhân, hòa giải tranh chấp tập thể (Giải quyết dân sự)
  • - Trang chủ: privacy.kisa.or.kr
  • - Điện thoại: (Không có mã vùng) 118
 • ▶ Đội điều tra tội phạm an ninh mạng, Viện kiểm sát tối cao: 02-3480-3571 (www.spo.go.kr)
 • ▶ Trung tâm ứng phó khủng bố an ninh mạng, Sở cảnh sát: (Không có mã vùng) 182 (www.netan.go.kr)

Điều 9 (Nội dung liên quan đến cài đặt, vận hành thiết bị tự động thu thập thông tin cá nhân và việc từ chối)

Công ty vận hành cookie để hỗ trợ sử dụng trang web và cung cấp các dịch vụ liên quan. Cookie là file văn bản nhỏ do máy chủ vận hành trang web gửi vào trình duyệt của người dùng, và được lưu vào máy tính của chủ thể thông tin. Chủ thể thông tin có thể từ chối lưu cookie, tuy nhiên, trong trường hợp này, người dùng có thể gặp bất tiện khi sử dụng trang web hoặc khó sử dụng một phần dịch vụ.

▶ Ví dụ về phương pháp cài đặt cookie
 1. 1. Đối với Internet Explorer: Menu Công cụ của trình duyệt web > Tùy chọn Internet > Thông tin cá nhân > Cài đặt
 2. 2. Đối với Chrome: Menu Cài đặt của trình duyệt web > Hiển thị cài đặt cấp cao phía dưới màn hình > Nút Cài đặt nội dung thông tin cá nhân > Cookie

Điều 10 (Thay đổi hướng dẫn xử lý thông tin cá nhân)

Hướng dẫn xử lý thông tin cá nhân này được áp dụng từ ngày 26. 08. 2021.