• 00:00
  • 00:00

Hoạt động ESG và thành tựu của Tập đoàn CJ cùng các công ty thành viên Thực hiện ESG
để tạo ra ngày mai tươi đẹp hơn

Thành tựu cốt lõi

Chỉ số cốt lõi** Dữ liệu tính đến năm 2022 đối với các đơn vị sản xuất trong nước của Tập đoàn CJ và 12 công ty trực thuộc

 • 1. Ứng phó với biến đổi khí hậu
  • Lượng thải khí nhà kính
   * Tính trên Scope 1+2
   891,036tCO2eq
  • Lượng tiêu thụ năng lượng
   18,718TJ
 • 2. Thực hiện kinh tế tuần hoàn
  Lượng rác thải
  * Tính trong khu vực sản xuất và khu nghỉ dưỡng
  67.199tấn
  Tỷ lệ tái chế trong lượng rác thải
  * Tính trong khu vực sản xuất và khu nghỉ dưỡng
  89.95 %
 • 3. Mở rộng giá trị ESG sản phẩm, dịch vụ, nội dung* Sản phẩm bền vững: Doanh số bán của sản phẩm có nguồn gốc thực vật, nguyên liệu gia vị thuần chay, sản phẩm carbon thấp, sản phẩm tái tạo nâng cấp, sản phẩm chứng nhận thuần chay, sản phẩm phân hủy sinh học và chứng nhận có thể phân hủy
  * CJ CheilJedang, sản phẩm CJ Feed&Care
  • Doanh số
   nhóm sản phẩm bền vững
   224,9tỷ won
 • 4. Tôn trọng và bảo vệ nhân quyền
  • Số lượng đơn vị kinh doanh thực thi quản lý nhân quyền là
   * Đơn vị kinh doanh, đối tác trong và ngoài nước của CJ CheilJedang, CJ Logistics, CJ ENM
   54nơi
  • Tỷ lệ tai nạn lao động của nhân viên
   0.41%
 • 5. Tính đa dạng, công bằng, hòa nhập (DE&I) Tăng cường
  • Tỷ lệ lao động nữ đạt
   15.27%
  • Tỷ lệ nhân viên quản lý nữ là nữ đạt
   27.57%
 • 6. Tạo dựng chuỗi cung ứng bền vững* CJ CheilJedang, CJ Logistics, CJ Freshway
  • Tỷ lệ hợp đồng áp dụng quy tắc hoạt động của công ty đối tác
   96.03 %
 • 7. Mở rộng quản lý minh bạch
  Tỷ lệ cổ đông trong hội đồng quản trị
  * Tập đoàn CJ
  57.14%
  Tỷ lệ phân chia
  cổ tức bằng tiền mặt
  * Tập đoàn CJ (Tiêu chuẩn riêng)
  78.4%
 • 8. Mở rộng quản trị đạo đức và tuân thủ pháp luật
  • Thời gian tiến hành
   đào tạo quản trị đạo đức
   127,229giờ
  • Số lượng nhân viên
   tham gia đào tạo quản trị đạo đức
   34.573người

Cấp độ đánh giá**Tính đến năm 2023

CJ Group
 • Korea ESG Standards Institute
  Cấp độ A(Môi trường A, Xã hội A+, Cơ cấu quản trị B+)

Báo cáo, Chính sách và, Quy định

Chính sách và quy định
Môi trường
 • Chính sách môi trường của Tập đoàn CJ DOWNLOAD
Quản trị

Môi trường

Chúng tôi đang xây dựng nền tảng để đối phó với biến đổi khí hậu và thực hiện kinh tế tuần hoàn

Chỉ số cốt lõi** Dữ liệu tính đến năm 2022 đối với các đơn vị kinh doanh trong lãnh thổ Hàn Quốc của Tập đoàn CJ và 12 công ty thành viên

Ứng phó với biến đổi khí hậu
Chúng tôi sẽ tích cực ứng phó để đạt được trung hòa carbon vào năm 2050.
Lượng thải khí nhà kính tCO2eq
* Tính trên Scope 1+2
Lượng thải khí nhà kính Lượng thải khí nhà kính
Lượng tiêu thụ năng lượng TJ
Lượng thải khí nhà kính Lượng thải khí nhà kính
Thực hiện kinh tế tuần hoàn
Chúng tôi sẽ xúc tiến chuyển đổi sang hệ thống kinh tế tuần hoàn.
Lượng rác thải Ton
* Tính trong đơn vị sản xuất và khu nghỉ dưỡng
Lượng rác thải Lượng rác thải
Tỷ lệ tái chế trong lượng rác thải %
* Tính trong các đơn vị sản xuất và khu nghỉ dưỡng
Lượng rác thải Lượng rác thải
Mở rộng giá trị ESG sản phẩm, dịch vụ, nội dung
Chúng tôi nỗ lực đa dạng hóa nhóm sản phẩm bền vững.
Doanh số nhóm sản phẩm bền vững trăm triệu won
* Tính từ năm 2022 * Kết quả kinh doanh sản phẩm CJ CheilJedang, CJ Feed&Care * Sản phẩm bền vững: Sản phẩm có nguồn gốc thực vật, nguyên liệu gia vị thuần chay, sản phẩm carbon thấp, sản phẩm tái chế nâng cấp, sản phẩm chứng nhận thuần chay, sản phẩm phân hủy sinh học và chứng nhận có thể phân hủy
Doanh số nhóm sản phẩm bền vững Doanh số nhóm sản phẩm bền vững

Hệ thống xúc tiến

Giảm thiểu tác động đến môi trường trong toàn bộ quá trình và chuyển sang hệ thống carbon thấp 2050 Giảm thiểu tác động đến môi trường trong toàn bộ quá trình và chuyển sang hệ thống carbon thấp 2050

Xã hội

Chúng tôi nỗ lực truyền bá văn hóa tôn trọng của CJ tới toàn xã hội

Chỉ số cốt lõi* * Dữ liệu tính đến năm 2022 đối với các đơn vị sản xuất trong nước của Tập đoàn CJ và 12 công ty trực thuộc

Tôn trọng và bảo vệ nhân quyền
Chúng tôi nỗ lực trong việc ngăn ngừa và cải thiện xâm phạm nhân quyền.
Số báo cáo liên quan đến nhân quyền trường hợp

Tổng số báo cáo

Số báo cáo hợp lệ

* Số lượng đã loại trừ các trường hợp không cần xác nhận hoặc điều tra nội dung khai báo trong tổng số báo cáo, chẳng hạn như nhận biết rõ việc khai báo không đúng sự thật

Số báo cáo liên quan đến nhân quyền Số báo cáo liên quan đến nhân quyền
Tỷ lệ tai nạn lao động
của nhân viên
%
Tỷ lệ tai nạn lao động của nhân viên Tỷ lệ tai nạn lao động của nhân viên
Thúc đẩy tính đa dạng, công bằng, hòa nhập (DE&I)
Chúng tôi chấp nhận tính đa dạng và lan tỏas các giá trị DE&I.
Tỷ lệ lao động nữ %
Tỷ lệ lao động nữ Tỷ lệ lao động nữ
Tỷ lệ nhân viên quản lý nữ %
Tỷ lệ nhân viên quản lý nữ Tỷ lệ nhân viên quản lý nữ
Tạo chuỗi cung ứng bền vững
Chúng tôi xây dựng mối quan hệ hợp tác công bằng, minh bạch và cùng có lợi.
Tỷ lệ hợp đồng áp dụng quy tắc hoạt động của công ty đối tác %
* CJ CheilJedang, CJ Logistics, CJ Freshway
Tỷ lệ hợp đồng áp dụng quy tắc hoạt động của công ty đối tác Tỷ lệ hợp đồng áp dụng quy tắc hoạt động của công ty đối tác

Hệ thống xúc tiến

Hệ thống xúc tiến Hệ thống xúc tiến
추진체계
아젠다 이해관계자
임직원 협력사 고객 지역사회
채용 및 육성 우수인재 확보 및 육성 강화 인재 양성을 통한 경제적 가치 창출, 우수한 역량을 기반으로 고객 가치 제고
인권 인권경영 실행 체계 확립 공급망 인권 실사 인권경영을 통한 존중문화 확산
다양성 ∙ 공정성 ∙ 형평성 (DE&I) DE&I 추진을 위한 실행체계 구축 DE&I 가치 제고를 위한 협력사 지원 DE&I를 반영한 제품 ∙ 콘텐츠 ∙ 서비스 개발 사회공헌 프로그램을 통한 DE&I 가치 확산
안전 안전한 근무환경 구축 공급망 안전체계 구축 안전한 제품 ∙ 서비스를 통한 고객안전 확보 지역사회 안전 인식 제고
정보보호 정보보호체계 강화 공급망 정보보호 관리 고객 개인정보 관리 강화

Chúng tôi mong muốn nâng cao độ tin cậy của các đối tác thông qua những quyết định và giao tiếp rõ ràng

Chỉ số cốt lõi* Dữ liệu tính đến năm 2022 đối với các đơn vị sản xuất trong nước của Tập đoàn CJ và 12 công ty trực thuộc

Mở rộng quản lý minh bạch
Chúng tôi nỗ lực để quản lý và giao tiếp minh bạch.
Tỷ lệ thành viên cổ đông trong Hội đồng quản trị %
* Tập đoàn CJ.
Tỷ lệ thành viên cổ đông trong Hội đồng quản trị Tỷ lệ thành viên cổ đông trong Hội đồng quản trị
Xu hướng chia cổ tức bằng tiền mặt trường hợp
* Tập đoàn CJ (Tiêu chuẩn riêng)
Xu hướng chia cổ tức bằng tiền mặt Xu hướng chia cổ tức bằng tiền mặt
Mở rộng quản trị đạo đức và tuân thủ pháp luật
Chúng tôi thực hiện hoạt động quản trị dựa trên tinh thần đạo đức và tuân thủ pháp luật.
Thời gian đào tạo
về quản trị đạo đức
Thời gian
Thời gian đào tạo về quản trị đạo đức Thời gian đào tạo về quản trị đạo đức
Số người tham gia đào tạo quản trị đạo đức người
Số người tham gia đào tạo quản trị đạo đức Số người tham gia đào tạo quản trị đạo đức

Hệ thống xúc tiến

Hệ thống xúc tiến https://contents.cj.net/static/img/page-tomorrow-esg-result/esg-result-governance-system-vn_m.webp
* Các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị Tập đoàn CJ: Ủy ban kiểm toán, Ủy ban ESG, Ủy ban bồi thường, Ủy ban giao dịch nội bộ, Ủy ban đề xuất ứng viên cổ đông
 • Cơ quan tiêu chuẩn ESG Hàn Quốc

  Cấp độ A(Môi trường A, Xã hội A+, Cơ cấu quản trị A)

 • Cơ quan tiêu chuẩn ESG Hàn Quốc

  Cấp độ A(Môi trường A, Xã hội A+, Cơ cấu quản trị B+)

 • Cơ quan tiêu chuẩn ESG Hàn Quốc

  Cấp độ B+(Môi trường B+, Xã hội A+, Cơ cấu quản trị B)

 • Viện tiêu chuẩn ESG Hàn Quốc

  Cấp độ A(Môi trường A, Xã hội A+, Cơ cấu quản trị B+)

 • Cơ quan tiêu chuẩn ESG Hàn Quốc

  Cấp độ A(Môi trường B+, Xã hội A+, Cơ cấu quản trị A)

 • Cơ quan tiêu chuẩn ESG Hàn Quốc

  Cấp độ B+(Môi trường B+, Xã hội A, Cơ cấu quản trị B)

 • Cơ quan tiêu chuẩn ESG Hàn Quốc

  Cấp độ B+(Môi trường B+, Xã hội A, Cơ cấu quản trị B+)

 • Cơ quan tiêu chuẩn ESG Hàn Quốc

  Cấp độ C(Môi trường D, Xã hội C, Cơ cấu quản trị B)

Tình hình cơ cấu quản trị của Tập đoàn CJ

Thành phần Hội đồng quản trị và Ủy ban trực thuộc

 • Chủ tịch
 • Hội viên
Thành phần Hội đồng quản trị và Ủy ban trực thuộc
Họ tên Giới tính Năm sinh Chức vụ Tư cách thành viên Ủy ban Lĩnh vực chuyên môn Kinh nghiệm chính Thời gian tại chức
Kiểm toán Ứng viên được đề xuất làm Cổ đông Giao dịch nội bộ Bồi thường ESG
Sohn, Kyung-Shik Nam 1939 CEO, Chủ tịch hội đồng quản trị Quản lý Ngành Luật, Đại học Quốc gia Seoul Hiện hành Chủ tịch Liên đoàn người sử dụng lao động Hàn Quốc Hiện hành Giám đốc điều hành Tập đoàn CJ Trước đây là Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc 1994.2.25~ Đại hội cổ đông tháng 3. 2024
Kim, Hong-Ki Nam 1965 Giám đốc điều hành Quản lý Thạc sĩ ngành Quản trị Đại học Seogang Hiện hành Giám đốc điều hành Tập đoàn CJ 2018.3.27~ Đại hội cổ đông tháng 3. 2024
Lim, Kyung-Mook Nam 1971 Giám đốc trực thuộc Quản lý Tiến sĩ ngành Kinh tế Đại học Brown Hiện hành Trưởng bộ phận Kế hoạch chiến lược Tập đoàn CJ 2021.3.31~ Đại hội cổ đông tháng 3. 2024
Choi, Jong-Gu Nam 1957 Cổ đông Tài vụ Thạc sĩ Trường chính sách công Đại học Wisconsin Hiện hành cố vấn tại Văn phòng luật Yoon & Yang Trước đây là Chủ tịch Ủy ban Tài chính 2023.3.29~ Đại hội cổ đông tháng 3. 2026
Kim, Yeon-Soo Nam 1963 Cổ đông Y học Tiến sĩ Y học Đại học Quốc gia Seoul Hiện hành Giáo sư Trường y khoa Đại học Quốc gia Seoul Trước đây là giám đốc bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul 2023.3.29~ Đại hội cổ đông tháng 3. 2026
Kim, Yeon-Geun Nam 1960 Cổ đông Tài vụ Thạc sĩ ngành Quản trị Đại học Quốc gia Seoul Hiện hành Cố vấn tại Văn phòng luật Kim & Jang Trước đây là Cục trưởng Cục thuế khu vực Seoul 2019.3.27~ Đại hội cổ đông tháng 3. 2025
Han, Ae-Ra Nữ 1972 Cổ đông Luật Trường Luật Harvard Hiện hành Giáo sư Trường sau đại học về chuyên ngành Luật, Đại học Sungkyunkwan Trước đây là Nghiên cứu viên thẩm phán tại Tòa án tối cao 2022.3.29~ Đại hội cổ đông tháng 3. 2025
* Tính đến ngày 31.05.2023

Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

 • Tán thành
Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị
Diễn giả Ngày phát triển Nội dung nghị sự Trạng thái thông qua Số giám đốc có mặt Trạng thái biểu quyết của Cổ đông
Song Hyun Seung Yoo Cheol Gyu Kim Yeon Geun Han Ae Ra Kim Yeon-soo Choi Jong-gu
1 2023. 02. 13 Phê duyệt Báo cáo tài chính và Báo cáo kinh doanh lần thứ 70 Thông qua 6 Không áp dụng Không áp dụng
Quyết định chính sách cổ tức cho năm tài chính 2023~2025 Thông qua Không áp dụng Không áp dụng
Phê duyệt giao dịch với các bên liên quan Thông qua Không áp dụng Không áp dụng
Báo cáo tình hình hoạt động của hệ thống quản lý kế toán nội bộ Nội dung báo cáo Không áp dụng Không áp dụng
2 2023. 03. 13 Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường kỳ lần thứ 70 Thông qua 7 Không áp dụng Không áp dụng
Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống quản lý kế toán nội bộ Nội dung báo cáo Không áp dụng Không áp dụng
Báo cáo kết quả kiểm tra tiêu chuẩn kiểm soát tuân thủ Luật Nội dung báo cáo Không áp dụng Không áp dụng
3 2023. 04. 10 Bổ nhiệm các thành viên Uỷ ban trong Hội đồng quản trị Thông qua 7 Bổ nhiệm các thành viên Uỷ ban trong Hội đồng quản trị Bổ nhiệm các thành viên Uỷ ban trong Hội đồng quản trị
4 2023. 05. 08 Báo cáo Kết quả kinh doanh quý I năm 2023 Nội dung báo cáo Không áp dụng Không áp dụng
5 2023. 06. 19 Báo cáo các phương án cải thiện tính vững mạnh tài chính của các công ty trực thuộc chính Nội dung báo cáo Không áp dụng Không áp dụng
* Các cổ đông Song Hyun-Seung, Yoo Cheol-Gyu đã nghỉ hưu do kết thúc nhiệm kỳ khi kết thúc Đại hội cổ đông thường kỳ vào ngày 29.03.2023. * Các cổ đông Kim Yeon-Soo, Choi Jong-Gu đã được bổ nhiệm tại Đại hội cổ đông thường kỳ vào ngày 29.03.2023.

Tình hình kiểm toán viên độc lập

Tình hình kiểm toán viên độc lập
Tên công ty Ngày bổ nhiệm kiểm toán viên độc lập(*) Thời hạn hợp đồng Ý kiến kiểm toán gần đây
Công ty kế toán Samil Ngày 23 tháng 12 năm 2022 2023~2025 (3 năm) Năm 2022, công ty kế toán Hanyoung
* Ngày chỉ định kiểm toán viên độc lập là ngày báo cáo kết quả thông báo trước về việc chỉ định kiểm toán viên độc lập của Ủy ban kiểm toán

Khác biệt với Tiêu chuẩn mẫu về cơ cấu quản trị doanh nghiệp

Khác biệt với Tiêu chuẩn mẫu về cơ cấu quản trị doanh nghiệp
Điều khoản khuyến khích Nội dung đưa vào Tiêu chuẩn mẫu
Yêu cầu về thành phần Hội đồng quản trị Hơn một nửa số giám đốc phải là cổ đông
Đưa vào quy định liên quan đến vận hành và vai trò của Hội đồng quản trị, Ủy ban Đưa vào
Thông báo nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị, Ủy ban Thông báo
Thành lập Ủy ban bồi thường Đưa vào (Gồm 1 Giám đốc trực thuộc, 4 Cổ đông)
Thành lập Ủy ban đề xuất cổ đông Gồm 3 Cổ đông
Thành lập Ủy ban kiểm toán Gồm 4 Cổ đông (Bao gồm 1 Chuyên gia về tài chính)
Chế độ bỏ phiếu tập trung Loại khỏi điều khoản công ty
Chế độ bỏ phiếu bằng văn bản Không đưa vào
Tham gia bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại của giám đốc Tham gia bằng chi phí công ty
Công bố cấp độ đánh giá cơ cấu quản trị Đăng tải trên Website
Giải thích về sự khác biệt so với Tiêu chuẩn mẫu của cơ cấu quản trị doanh nghiệp Đăng tải trên Website
* Tính đến cuối năm 2022.