• 00:00
  • 00:00

Văn hóa có sức mạnh nuôi dưỡng con người, nuôi dưỡng đất nước và nuôi dưỡng tương lai.

Quỹ chia sẻ CJ đã triển khai các hoạt động đóng góp về văn hóa và xã hội để hỗ trợ sự phát triển lành mạnh của trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn kể từ năm 2005 thông qua nền tảng chia sẻ CJ Donors Camp.

Mô hình Xây dựng ước mơ văn hóa

CJ đang thực hiện các hoạt động góp phần vào văn hóa xã hội thông qua việc cung cấp đào tạo văn hóa tùy chỉnh theo từng giai đoạn phát triển.

Thành tựu xã hội

Chúng tôi sẽ tạo ra văn hóa sẻ chia dễ dàng và thú vị cho nhiều trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn thông qua quyên góp kết nối 1:1, nơi mỗi đồng quyên góp sẽ được nhân đôi.

 • Số lượng người nhận hỗ trợ (~2022)
  1,9triệu
 • Số lượng cơ quan hỗ trợ (2022)
  4,087tổ chức
 • Số tiền quyên góp (~2022)
  189,8tỷ won

Mô hình Xây dựng ước mơ văn hóa

Mô hình Xây dựng ước mơ văn hóa Mô hình Xây dựng ước mơ văn hóa
문화꿈지기 모델의 구조
성장단계 지원사업과 지원내용 주체/후원
4단계 : 전문 분야에서 성공하고 싶은 젊은 창작자 튠업, 스토리업, 스테이지업, 오펜 : 문화 산업 생태계 진출 지원 CJ 계열사, CJ문화재단
3단계 : 전문가로 성장하고 싶은 고등학생, 대학생 꿈키움 장학, CJ음악장학사업 : 전공을 위한 성장 기회 지원 CJ문화재단, CJ나눔재단
2단계 : 창작활동에 관심과 재능이 있는 중학생, 고등학생 청소년 문화동아리 : 문화 창작활동과 경험 지원 CJ나눔재단
1단계 : 문화콘텐츠에 관심이 많은 초등학생 문화제안서 : 문화콘텐츠 향유 기회 지원 CJ나눔재단