• 00:00
    • 00:00

CJ kinh doanh có đạo đức vì tất cả mọi người từ khách hàng, nhà đầu tư, cán bộ công nhân viên đến đối tác kinh doanh.

https://contents.cj.net/static/img/page-tomorrow-ethical/tomorrow-ethical-kv-2.webp
https://contents.cj.net/static/img/page-tomorrow-ethical/tomorrow-ethical-kv-2_m.webp
https://contents.cj.net/static/img/page-tomorrow-ethical/tomorrow-ethical-kv-3.svg
/static/img/page-tomorrow-ethical/tomorrow-ethical-kv-3_m.svg

Đạo đức kinh doanh mà CJ tuân thủ

Chúng tôi tuân thủ “Cam kết của người CJ
và Chính sách tuân thủ nguyên tắc.

Quy tắc ứng xử của CJ (Cam kết của Người CJ)

Thông qua “Cam kết của người CJ”, bộ quy tắc ứng xử chứa đựng triết lý kinh doanh của CJ, tất cả các thành viên CJ có thể hiểu và đồng cảm với định hướng đúng đắn trong thực công việc, cũng như trách nhiệm phải có của các thành viên trong một công ty được tôn trọng, được yêu thương.

Khởi đầu của tuân thủ luật pháp, chính sách tuân thủ nguyên tắc

Chính sách tuân thủ nguyên tắc là hướng dẫn cụ thể để thực hiện “Cam kết của Người CJ”. Thực hiện tuân thủ chính sách khi giao tiếp với khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư, đồng nghiệp, người đồng hành (đối thủ cạnh tranh, đối tác), cộng đồng toàn cầu.

Trình báo online

Chúng tôi vận hành hệ thống báo cáo hành vi gian lận mà tất cả các bên liên quan, bao gồm nhân viên CJ, đều có thể tin cậy. Thông tin của người báo tin và nội dung báo cáo được bảo vệ nghiêm ngặt, đồng thời kết quả xử lý sau khi điều tra tin báo cáo sẽ được cung cấp cho người báo tin.